REGULAMIN KONKURSU INTENSIVE PRO-COLLAGEN+

DARMOWA DOSTAWA I PRÓBKI DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA!

REGULAMIN KONKURSU INTENSIVE PRO-COLLAGEN+

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest NAOS
  Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 24 , wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136253,
  Regon: 357 222 936, NIP: 676-21-67-368 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
  Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
  przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu
  do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
  Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.
 7. Konkurs jest prowadzony na
  stronie https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/ (zwanej dalej
  “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
  Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolności
  do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie
  Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
  Konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
  procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
  Instagrama
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
  uczestnictwem w Konkursie;
  f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. W konkursie przewidziano 3 nagrody główne w postaci zestawu składającego się z serum
  oraz kremu linii Intensive Pro-Collagen+ oraz 7 nagród pocieszenia w postaci eleganckich
  kosmetyczek Institut Esthederm.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
  na portalu Instagram, na
  profilu https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
  rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
  pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
  portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod
  adresem https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/
 2. Konkurs trwa od dnia 18.04.2024r. godz.12:00 do 21.04.2024r. godz. 23:59

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  a. Udzielenie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zawarte w treści posta umieszczonego w
  dniu 18.04.2024r.
  b. Polubienie profilu https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod
  adresem https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
  Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
  wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz
  atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników
  Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 10 zwycięzców
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagram w ciągu 7 dni roboczych od
  momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
  konkursowego na stronie https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3
  dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na Instagramie
  – https://www.instagram.com/institut_esthederm_poland/ wiadomości prywatnej z
  następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny
  c. numer telefonu
  d. adres mailowy
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego
  czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika
  prawa do nagrody.
 9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 30 dni kalendarzowych
  od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres
  wskazany przez Uczestnika.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
  Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących
  po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do
  korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
  przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań
  związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie
  obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
  których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama,
  w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym
  na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
  tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
  zasadami Instagrama;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili
  osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
  teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
  aplikacji ze strony Instagrama.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
  w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
  przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym
  Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
  usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
  uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
  Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
  Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
  jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
  sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie
  w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz
  danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
  obowiązującymi przepisami

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
  zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
  (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
  dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2024r. i obowiązuje do 30.04.2024r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ